CVCA

CVCA 音圈电机组件

SKU: 2634. 分类: , .

产品描述

推力表现
单位 CVCA40-HF-6.5-CRX CVCA40-20-CRX CVCA50-30-CRX CVCA60-25-CRX CVCA60-HF-20-CRX
行程 mm 6.5 20 30 25 20
峰值推力 N 55.5 28.8 45 72.2 131
连续推力 @ 100ºC* N 16.1 8.34 13.1 20.9 37.7
连续推力 @ 125ºC* N 18.5 9.58 15 24.1 43.7
最大功率 @ 125ºC W 104 86.7 137 167 274
额定功率 @ 100ºC* W 8.13 6.77 10.9 13 21
额定功率 @ 125ºC* W 11.6 9.63 15.3 18.6 30.4
电气规格
单位 CVCA40-HF-6.5-CRX CVCA40-20-CRX CVCA50-30-CRX CVCA60-25-CRX CVCA60-HF-20-CRX
峰值电流 A 2.15 1.88 2.54 3.51 2.85
连续电流 @ 100ºC* A 0.62 0.55 0.74 1.02 0.82
连续电流 @ 125ºC* A 0.72 0.63 0.85 1.17 0.95
推力常数 @ 中行程 N / A 25.8 15.3 17.7 20.6 46
反向电动势常数 @ 中行程 V / m/s 25.8 15.3 17.7 20.6 46
绕线电阻 @ 25ºC ohm 16 17.5 15.2 9.65 24
绕线电阻 @ 100ºC* ohm 20.9 22.8 19.8 12.6 31.3
绕线电阻 @ 125ºC* ohm 22.5 24.6 21.3 13.6 33.7
电感 @ 1kHz (Inside fully) mH 5.52 5.59 4.14 3.26 15.4
电机常数 @ 125ºC* N / √W 5.43 3.09 3.83 5.59 7.92
最大容许电压 Vdc 48 48 48 48 400
热感性能
单位 CVCA40-HF-6.5-CRX CVCA40-20-CRX CVCA50-30-CRX CVCA60-25-CRX CVCA60-HF-20-CRX
热阻抗 @ 100ºC* ºC / W 9.22 11.1 6.88 5.78 3.57
热阻抗 @ 125ºC* ºC / W 8.64 10.4 6.55 5.39 3.29
最高线圈温度 ºC 150 150 150 150 150
机械特性
单位 CVCA40-HF-6.5-CRX CVCA40-20-CRX CVCA50-30-CRX CVCA60-25-CRX CVCA60-HF-20-CRX
动子重量 g 250 215 347 474 679
总重量 g 902 916 1404 2035 2817
直线运动 um 4 4 4 4 4
线性精度 um ±3 ±3 ±3 ±3 ±3注意:

1. * 室内温度 25ºC, 自然对流, 无散热源.
2. 参数偏差 – 电感系数 +/-30%, 其它 +/-10%.